Kirka må fornyes i takt med menneskets bevissthet

Klikk på foto


"Min drømmekirke er et sted vi får lov til å være underveis og hvor fokuset ikke er på menneskets synder, men på våre iboende muligheter..."


”I lang tid har jeg arbeidet med å finne fram til en ny forståelse av kristendommen, finne hva som ligger bakom, finne den indre dimensjonen, hva den bibelske og kirkelige arven gir meg. Jeg ønsker å dele erfaring, kunnskap og innsikt. Sammen med mennesker som kjenner en åndelig lengsel vil jeg utforske hvordan vi med utgangspunkt i den kristne tradisjon bedre kan åpne oss for og uttrykke opplevelsen av gudskraften i oss selv.

Utgangspunktet er en fornemmelse av at det er en ny tid. Jeg tror at alle mennesker tar del i en utvikling av bevisstheten, en evolusjon som har pågått siden tidenes morgen. Og kanskje den religiøse lengsel i vår tid og manges åndelige erfaringer er uttrykk for en evolusjonsmessig modning?

Jeg ser Jesus som en ”opplyst” som kom med et revolusjonerende budskap. I dag kan vi forstå hans budskap på en dypere måte enn tidligere. Talen om gudsriket eller det guddommelige, at det er nært og inni mennesket, svarer til manges erfaring: Indre veiledning, inspirasjon, lys, kraft, healing, klargjørende drømmer, dører som åpnes, forhold som legges til rette, helhjertet engasjement for fred, rettferdighet og miljø.  Jesus avviste forestillingen om en Gud der ute eller der oppe, og henviste i stedet til menneskets indre og pekte på et potensial til nestekjærlighet. Han er et bilde, et tegn og et løfte om hva mennesket kan bli.”

 

Prest dr.theol Helge Hognestad

Født 19.05.40, teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet, UiO 1964, praktisk-teologisk eksamen 1965, vikarprest i Oslo bispedømme 1966, sjøforsvarsprest i Tromsø 1966-67 (verneplikt), ungdomsprest i NKUF, Oslo og Akershus krets 1967-71, stipend fra Kirkenes Verdensråd/ studium i Sheffield, England 1971-72, stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar ved UiO 1972-80, kallskapellan i Høvik 1980-84, statsstipendiat fra 1984, har tjenestegjort som prestevikar i Trysil høsten 1998, som vikarprest i Hamar våren 2001 og høsten 2003, i Ringsaker vinteren 2004, ansatt i deltidsstilling som seniorprest i Hamar fra høsten 2004.
Teologisk doktorgrad 1978 på arbeid om forkynnelsen, ”Forkynnelse som legitimering. Eksegetisk-homiletiske studier i Matteusevangeliet” (kunnskaps-sosiologisk analyse av norske prekener).

Har utgitt:

 • ”Forkynnelse til oppbrudd. Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det I”, 1978
 • ”Forkynnelsen – kirkens forsvar? Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det. II”, 1978;
 • Gud skapt i vårt bilde?” (med Ebbe Reichelt og Rune Slagstad), 1980
 • ”Gud på Høvik. Prekener fra Høvik menighet”, 1981
 • ”En kirke for folket”, 1982
 • ”Tro underveis” 1984
 • ”Morgendemring. En ny spiritualitet?” 1989
 • ”Den indre kilde. Vår tids religiøsitet i lys av historien”, 1994
 • ”Fra alter til våpenhus. På leting etter Gud bak dogmer og bastante meninger”, 2000
 • ”Paulus og forvandlingens mulighet. Om apostelen Paulus, hans liv og erfaringer”, 2003
 • ”Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom" 2006.


Er opptatt av den nye åndelighet og den religiøse søken i vår tid, og mener at kirken må være åpen for folks religiøse erfaringer og de nye åndelige strømninger som bryter fram, og være villig til å endre sine ordninger etter det.

http://www.helge-hognestad.no

 

klikk på foto

”Mange opplever kirkelige dogmer som meningsløse fordi de har erfaringer som viser noe annet. Kristendommen må fornyes i takt med menneskers bevissthet, mener den omstridte presten Helge Hognestad. Jesus omtaler Gudsriket som en dimensjon som også er inne i mennesket. Er vi klare for å utfolde det nivået i vårt indre som har med ekte nestekjærlighet og dypere intuitiv forståelse å gjøre? Gjennom store kunnskaper og spennende erfaringer gir Hognestad en svært radikal nytolkning av kristendommen.”


"I sin teori om bevissthetsevolusjon knytter Hognestad an til C.G. Jungs – og mange andres – begrep om det mannlige og det kvinnelige (hos Jung: animus og anima). De funnene av skulpturer og bilder vi har fra forhistorisk tid fremstiller nesten unntaksløst kvinneskikkelser; de viktigste gudene var fruktbarhetsguddinner og knyttet til jorden. Menneskene erfarte seg selv som en del av naturen og kollektivet. Men så – på forskjellige tider i de ulike kulturer – overtok de mannlige guder: fjellgudene, tordengudene, krigsgudene. Inn kom Jahve, Marduk, Shiva, Osiris, Zeus osv. Samtidig med dette mistet kvinnene sine religiøse roller, samt sine samfunnsmessige rettigheter. Hognestad gir eksempler på dette fra både egyptisk, babylonsk, gresk, jødisk og norrøn religion. Denne utviklingen innebar en styrking av jeg-bevisstheten. Aggresjonen ble vendt utover mot andre folk og stammer, mens den før mer var vendt innover og kunne slå ut i menneskeofring av medlemmer av kollektivet. Det nye jeg’et søkte også å beherske de umiddelbare driftene. Dette kommer til uttrykk i de ti buds ”Du skal”/”Du skal ikke”, og i Moselovens detaljerte lover for bl.a. seksualitet."